1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności reguluje składanie przez Klientów zamówień na Towary, sposób doręczania tych Towarów, formę uiszczania płatności, uprawnienia Klienta.
2. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży Towarów, na które można składać zamówienia za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę: https://mastwell.pl/sklep-online/
3. W celu skorzystania z usług Sklepu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
4. Dostępne na stronie internetowej Sklepu informacje o Towarach (w szczególności cena) należy interpretować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu.
6. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy kierować na adres e-mail: biuro@mastwell.pl lub telefonicznie: 690-274-056.
7. Zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu Cywilnego (Dz. U, z 1964 r., nr 16, poz. 93 z d. Zm.) odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy niniejszej sprzedaży została wyłączona.

2. DEFINICJE

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
Formularz Zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konto – konto (usługa elektroniczna) Klienta Sklepu oznaczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, będące zbiorem informacji o Kliencie i jego działaniach w ramach Sklepu;
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak w szczególności: liczba Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
Rejestracja – procedura założenia Konta Klienta, obejmująca w szczególności podanie danych kontaktowych Klienta, dokonywana przez wypełnienie Formularza Rejestracji;
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.mastwell.pl, sprzedający Towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez Sprzedawcę;
Sprzedawca – Karolina Klukowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU MASTWELL POLSKA KAROLINA KLUKOWSKA, rolna 12, 1, 14-200 Iława, NIP 7441814209;
Towar – produkt (rzecz ruchoma) znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

4. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
1.1.Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknięciu pola „Dalej”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres do doręczeń, nr telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Po weryfikacji danych przez Sklep, Konto Klienta jest następnie aktywowane i umożliwia składanie Zamówień.
1.2.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mastwell.pl
1.3.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków – (1) wypełnienie Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do kasy”.
1.4.W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
1.1.1. Rodzaj zamówienia (wybrany towar);
1.1.2. Adres Klienta i adres doręczenia: podany przy rejestracji lub inny;
1.1.3. Metoda wysyłki: przesyłka kurierska zwykła lub za pobraniem;
1.1.4.Metoda płatności: przelew bankowy lub płatność przy odbiorze.

1.5.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana poniżej) Klient może składać m.in.: pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy.
5. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże podanie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
6. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mastwell.pl. Realizacja zamówienia odbywa się w dniach: od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 23.00; w niedzielę i święta w godzinach od 12.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega prawo do wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu lub skrócenia godzin otwarcia po wcześniejszej informacji na witrynie Sklepu.
2. Klient po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując Towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” a następnie w Koszyku wybraniu opcji „Przejdź do kasy”.
3. Składając i potwierdzając zamówienie, Klient zawiera Umowę sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem.
4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy, tj. ul. Rolna 12, 14-200 Iława.
5. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem kuriera. Klient zostanie obciążony opłatą wynoszącą na dzień przyjęcia regulaminu 20 zł. Tutaj trzeba wyszczególnić:

 • Przedpłata:
  • Kurier 0-20 kg (przedpłata): 15 zł
  • Kurier 20-50 kg (przedpłata): 40 zł
  • Kurier 50-150 kg (przedpłata): 90 zł
  • Kurier 150-400 kg (przedpłata): 180 zł
  • Kurier 400-750 kg (przedpłata): 300 zł
  • Kurier 750-1000 kg (przedpłata): 400 zł
  • Kurier > 1000 kg (przedpłata): 900 zł

  Pobranie:

  • Kurier 0-20 kg (pobranie): 18 zł
  • Kurier 20-50 kg (pobranie): 50 zł
  • Kurier 50-150 kg (pobranie): 120 zł
  • Kurier 150-400 kg (pobranie): 200 zł
  • Kurier 400-750 kg (pobranie): 350 zł
  • Kurier 750-1000 kg (pobranie): 450 zł
  • Kurier > 1000 kg (pobranie): 1100 zł

6. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wykorzystania kuponu lub vouchera, uprawniających uprawniającego do rabatu.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
8. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko jeśli zamawiany Towar jest dostępny. Jeśli Sklep nie dysponuje Towarem zamówionym przez Klienta i Towar nie będzie dostępny w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia w części, której nie można go zrealizować. Sklep na życzenie Klienta może przedłużyć czas realizacji zamówienia.
9. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi należność za towar w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność
10. Najpóźniej w chwili wyrażania przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia. Warunki umowy zawierają w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
11. Towar zakupiony na specjalne zamówienie Klienta nie podlega zwrotowi.
12. Firma PHU MASTWELL POLSKA KAROLINA KLUKOWSKA realizuje zamówienia na czynnik R134A tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.
13. Pozostałe zamówienia międzynarodowe będą automatycznie anulowane.

6. CENY TOWARÓW

1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie: www.mastwell.pl oferuje Towary.
2. Ceny w Sklepie zamieszczone przy oferowanym Towarze:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
c) nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Potwierdź zamówienie”.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mastwell.pl pod warunkiem, że stan realizacji zamówienia na to pozwala, w szczególności, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane na wskazany przez Klienta adres dostawy.
2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
a) rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części,
b) zmiany adresu dostawy,
c) danych do faktury.

3. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana.
Jeżeli Klient nie posiada rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.

8. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zapłaty za Towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b) przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,
c) Przelew za pośrednictwem panelu PayU
2. Zapłaty za Towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sklep. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu Internetowego.
4. Kody rabatowe są ważne przez okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.
5. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

9. DOSTAWA

1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży lub niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi transportowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
2. Przy większości Towarów Sklep podaje czas realizacji zamówienia (w dniach roboczych). Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.
3. Zamówienie na terenie Polski jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

 

10.REKLAMACJA

1. Sklep dostarcza Towary bez wad.
2. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną Klient ma prawo dochodzić uprawnień z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. Klient może;

11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@mastwell.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu (prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia adresu punktu zwrotu) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
zawartej w drodze aukcji publicznej,
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez mastwell.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez mastwell.pl dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
Mastwell.pl jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 w ramach serwisu Ceneo.pl programu “Zaufane opinie”. Z tego względu Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie przez mastwell.pl jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez mastwell.pl oraz Ceneo Sp. z o.o. przekazanych danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie Internetowym.
Mastwell.pl przekazuje dane osobowe Kupujących, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą firmie PHU Mastwell Polska Karolina Klukowska z siedzibą w Iławie, ul. Rolna 12 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem regon 365535630. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Mastwell Polska procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

FORMULARZE REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz reklamacji

Plik PDF
Plik Word

Formularz odstąpienia od umowy

Plik PDF
Plik Word

Formularz należy wypełnić, podpisać i wysłać na adres biuro@mastwell.pl